Manager inspectieondersteuning

Standplaats:
Den Haag
Startdatum:
12.11.2018
Einddatum:
11.11.2019
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor de Inspectie SZW op zoek naar een Interim Manager.

Opdrachtgever
De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de verschillende wetten, besluiten en regelingen op het terrein van arbeid. Verder spoort de Inspectie fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Op het werkveld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid signaleert ze ontwikkelingen en risico’s en meldt deze aan belanghebbende partijen. Zie voor meer informatie www.inspectieszw.nl.

Context
De Inspectie SZW heeft 1 juli 2017 een reorganisatie doorgevoerd waarbij het primaire proces (inspecteren, onderzoeken, rechercheren, handhaven) gewijzigd is van een lijn- (directie)structuur naar een matrixstructuur van programma’s en projecten, vakgroepen en andere organisatieonderdelen.
Afdeling FIMO valt onder de directie Mensen en Middelen en kent drie teams, te weten Frontoffice, Inspectieondersteuning en Management- en Directieondersteuning. FIMO is als entree van de Inspectie SZW de verbinding tussen binnen en buiten. Deze vacature is ontstaan ter overbrugging
van het aanstellen van een nieuwe teamleider waarbij het komende jaar invulling gegeven moet worden aan de veranderopgave bij Inspectieondersteuning. Inspectieondersteuning heeft drie hoofdprocessen.

 • Loketfunctie
 • Vraagbeantwoording/-doorgeleiding
 • Verwerken inkomende stukken
 • Aanvragen, verzoeken en kennisgevingen (reactief)
 • Administratieve dienstverlening programma’s en projecten.

Er werken 21 medewerker op MBO niveau (schaal 7) en 2 coördinatoren (schaal 8). Je werkt als manager nauw samen met de adviseurs en collega managers binnen het MT FIMO en rapporteert aan het hoofd FIMO. 

Veranderopgave afdeling Inspectieondersteuning
De Inspectie zit middenin een organisatieontwikkeling en zal de komende jaren substantieel groeien. We zoeken een interim manager die naast de dagelijkse personele en functionele aansturing van het team, invulling kan geven aan de ontwikkelopgave. Deze richt zich op twee
sporen.

 • De ontwikkeling van de afdeling
 • De ontwikkeling van het team

Ontwikkelopgave afdeling
De afdeling vraagt om een nieuwe inrichting aan de hand van de drie hoofdprocessen waarbij er een logische samenhang is tussen alle taken en er een koppeling is met de structuur van de matrixorganisatie (op dit moment is er nog sprake van een inrichting die gekoppeld is aan de oude directiestructuur). De verbinding met de in- en externe klant staat centraal waarbij het van belang is Inspectieondersteuning intern weer op de kaart te zetten. Daarnaast dient de proceshuishouding op orde te worden gebracht (inrichten en uitvoering geven aan de pdca cyclus). De vraagarticulatie
met de business zal eveneens gestalte moeten krijgen om de match tussen vraag en aanbod (zowel kwalitatief en kwantitatief) en de sturing op de levering in capaciteit te kunnen realiseren. Hieronder valt ook het definiëren van nieuwe administratieve taken die afgeleid worden van de
nieuwe interventie-instrumenten die de Inspectie aan het ontwikkelen is.

Ontwikkelopgave team
Aandacht voor gedrag en leiderschap is essentieel om tot een moderne, wendbare organisatie te komen waarin verantwoordelijkheid laag in de organisatie wordt gelegd. Uitgangspunt daarbij is een veilige basis en heldere kaders. De manager creëert met de medewerkers een goede basis
waarin elke medewerker zich veilig voelt en in staat is de eigen rol in te vullen in lijn met de binnen de organisatie afgesproken werkafspraken om bij te dragen aan het resultaat van de Inspectie. Vanuit die basis zet de manager met de medewerkers verdere stappen in de teamontwikkeling. De
medewerker stuurt op eigenaarschap, vakmanschap, resultaten, neemt regie over het eigen optreden, is transparant en effectief, in verbinding met collega’s binnen en buiten de afdeling en verantwoordt zich over gemaakte keuzes.
Om dit mogelijk te maken zal de manager zorgen voor een eenduidige afbakening van rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van leidinggevende, coördinator en medewerker. Dit betekent ook duidelijkheid over de te behalen resultaten, de kaders waarbinnen dat moet
gebeuren en de regelruimte daarbinnen voor de medewerkers en coördinatoren. Elke medewerker moet zijn dagelijkse werkzaamheden kunnen relateren aan de ambities van de Inspectie (zingeving), neemt verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten en is daar op
aanspreekbaar. 

Tenslotte staat de manager aan de lat voor het opleidings- en ontwikkeltraject van de medewerkers. Dit traject is verbonden aan de ontwikkelactiviteiten van de afdeling. Hierbij staan zowel het collectief leren als de professionele en vakinhoudelijke ontwikkeling centraal.

Functieomschrijving
De manager heeft een (natuurlijke) balans tussen mens- en resultaatgericht leiderschap. Dat komt tot uiting in een faciliterende leiderschapsstijl waarin ondersteuning, ontwikkeling en coaching leidende principes zijn om resultaten te behalen. We zoeken een stevige persoonlijkheid met overtuigingskracht die stimuleert vanuit talentontwikkeling en durft aan te spreken op houding en gedrag. Daarnaast heeft de manager ruime kennis van en ervaring in verandermanagement toegespitst op organisatie-, proces- en teamniveau. Opereren binnen een krachtenveld waar verschillende belangen bij elkaar komen is je op het lijf geschreven en je bent in staat om de afdeling weer op de kaart te zetten.

Functie-eisen

 • Aantoonbare kennis van en ervaring binnen de (Rijks)overheid in een soortgelijke managementfunctie (tenminste 3 jaar);
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het realiseren van organisatie- en teamontwikkeling, van plan tot implementatie en uitvoering;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in brede context.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met werken met een team van meer dan 20 medewerkers dat zich kenmerkt door een diversiteit aan medewerkers die functioneren op MBO niveau;
 • Ruime aantoonbare ervaring in complexe p-casuistiek;
 • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau.

Competenties

 • Bestuur sensitiviteit
 • Aansturen en organisatie / groep en ontwikkelen medewerkers
 • Anticiperen
 • Omgevingsbewustzijn
 • Klantgericht
 • Netwerken
 • Plannen en organiseren

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten