(Organisatie )Adviseur Milieuvergunning

Standplaats:
Divers
Startdatum:
03.12.2018
Einddatum:
28.02.2019
Maximaal tarief:
€ 95.00
Uren per week:
36

Vliegbasis Woensdrecht bevindt zich al enige jaren in een transitieproces waarin veel infrastructurele ontwikkelingen plaatsvinden. Vliegbasis Woensdrecht grenst aan en overlapt deels met het Natura 2000-gebied Brabantse Wal en is in de nabijheid gelegen van andere Natura 2000-gebieden. Op basis van de natuurwetgeving is voor de ontwikkelingen een vergunning nodig, dit is een zeer moeizaam traject gebleken.
Nadat de Raad van State in een beroepsprocedure op 12 december 2012 een eerder verleende vergunning heeft vernietigd, is na een traject van onderzoek in september 2015 een herstelvergunning verkregen. Deze vergunning is na een beroepsprocedure wederom door de Raad van State vernietigd op 18 juli 2018.
Bij de totstandkoming van de vergunningaanvraag, de vergunningverlening en de afhandeling van de bezwaar en beroepsprocedure zijn verschillende overheidsdiensten betrokken. Voor de vergunningaanvraag en ter nadere onderbouwing in de bezwaar en beroepsprocedure is er gebruik gemaakt van diverse bureaus en is advies gevraag aan de landsadvocaat. Met de appalanten is diverse malen overleg gevoerd, met doel de juridische procedure te eindigen. Gedurende het proces zijn er onduidelijkheden en onvolkomenheden aan het licht gekomen en is de strategische koers aangepast, wat heeft geleid tot een onoverzichtelijk dossier. Een evaluatie van het proces en de bijdrage hierin van de verschillende overheidsdiensten moet leerpunten opleveren voor een betere organisatie en werkwijze, met name bij en tussen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf, zodat gemaakte fouten en haperingen in het proces bij soortgelijke procedures wordt voorkomen.
 
2.3       Doel
Een evaluatie van het proces in de periode december 2012 tot september 2018 moet leiden tot:

 1. Organisatie
 • Een overzicht van de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen en de momenten waarop die rollen en verantwoordelijkheden verschuiven;
 • Een analyse of de rollen en verantwoordelijkheden bij betrokken partijen ten alle tijden (ook bij verschuivingen) duidelijk waren naar behoren zijn vervuld, en indien dit niet het geval is een beschrijving van de onvolkomenheden en gevolgen daarvan;
 • Een voorstel voor organisatie en werkwijze om in vergelijkbare procedures efficiënter en effectiever te werk te gaan;

 

 1. Dossierbehandeling
 • Een overzicht van de sterke en zwakke punten in de dossiervorming, -overdracht en behandeling;
 • Een overzicht van en analyse van geconstateerde tegenstrijdigheden en fouten in het dossier, de acties die zijn ondernomen of nagelaten om dit te herstellen en de gevolgen hiervan;
 • Een voorstel voor dossiervorming om in vergelijkbare procedures efficiënter en effectiever te werk te gaan. 

2.4       Opdracht

 • In kaart brengen van betrokken organisaties en organisatieonderdelen en onderlinge (werk)verhoudingen
 • Analyseren van het vergunningendossier, brief- en emailwisselingen, notities en verslagen
 • Interviews/gesprekken met bij het dossier betrokken instanties/personen (+- 10 gesprekken)
 • Bovenstaande doelstellingen uitwerken
 • Opdrachtgever wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang.

 
2.5       Functieprofiel
Opdrachtnemer moet zelfstandig werken, veel informatie kunnen verwerken en daarbij de hoofd van bijzaken kunnen onderscheiden. Opdrachtnemer moet een complex en omvangrijk dossier kunnen doorgronden, de spelers daarin kunnen identificeren en in de organisatiestructuur kunnen plaatsen. De essentie en daaromheen verschillende stand- en gezichtspunten kunnen destilleren. De opdrachtnemer komt te werken in opdracht van het Ministerie van Defensie, maar zal ook een blik moeten richten op het interdepartementale speelveld en zodoende ook te maken krijgen met andere departementen/overheidsdiensten: het Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kennis van de werkwijze van de departementsonderdelen en gevoel voor interdepartementale verhoudingen is vereist. Opdrachtnemer heeft een voltooide opleiding op WO-niveau, zal zelfstandig moeten werken in dit krachtenveld tussen departementen en - diensten
De opdrachtnemer moet aantoonbare ervaring hebben in het uitvoeren van evaluaties en het opstellen van (organisatie en werkwijze)adviezen. Bij voorkeur heeft de opdrachtnemer kennis van vergunning- en bijkomende juridische procedures, met name van natuur- of omgevingsvergunningen.
Opdrachtnemer hanteert een duidelijke en begrijpelijke schrijfwijze, kan de vinger op de zere plek leggen, concrete conclusies trekken en scherpe aanbevelingen formuleren, heeft oog voor detail en komt afspraken en planning na. Kortom opdrachtnemer levert kwalitatief sterk werk en weet te voldoen aan hoge verwachtingen.
Opdrachtnemer moet beschikken over een VOG.
Afbakening
De opdrachtgever voor de evaluatie is het ministerie van Defensie. Onderdeel van de opdracht is ook te kijken naar in deze procedure betrokken andere overheidsinstanties. Defensie draagt zorg voor het informeren van en het verkrijgen van medewerking van de andere overheidsinstanties.
Er is geen vaste werkplek beschikbaar, opdrachtnemer zal dus ook thuis of elders moeten kunnen werken. Voor interviews zal opdrachtnemer ook moeten reizen (o.a. Breda, Woensdrecht, Utrecht).
Duur opdracht
Werkbelasting maximaal 3 maanden, dat over maximaal 4 maanden mag worden verdeeld. November, december 2018, januari, februari 2019. Globale planning is hieronder bijgevoegd. Aan opdrachtnemer wordt gevraagd zelf een planning op te stellen, die kan afwijken van onderstaande planning. De maximale duur van 3 maanden is daarbij leidend.

 • Opdrachtbespreking + inlezen 1 week
 • Opstellen vragen c.q. aandachtspunten interviews 1 week
 • Interviews (inclusief uitwerking) 3 weken
 • Uitwerken Organisatie 1 week
 • Uitwerken dossierbehandeling 1 week
 • Tussentijdse Reflectie met opdrachtgever 1 week
 • Opstellen rapport 1 week
 • Bespreken concept en voltooien eindrapport 1,5 week
 • Onvoorzien: 1,5 week

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten