Projectmanager Bouw en Vastgoedprojecten

Standplaats:
Utrecht, Arnhem en Den Haag
Startdatum:
21.05.2018
Einddatum:
19.05.2019
Maximaal tarief:
€ 88.00
Uren per week:
36

Organisatie & directie
Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en
slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt
eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt
waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere
en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en
bedrijven wordt bereikt. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een
slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is verantwoordelijk voor de grootste vastgoedportefeuille van
Nederland met een omvang van 81.000 hectare en 13,3 miljoen m2 bruto vloeroppervlak. De
medewerkers ontwikkelen en beheren een unieke vastgoedportefeuille met onder andere
rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen
en monumenten. Het Rijksvastgoedbedrijf is op 1 juli 2014 ontstaan uit de fusie van
vastgoedonderdelen van het ministerie van Defensie, de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed en –ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed van
het ministerie van BZK.
De directie Transacties en Projecten (T&P) is de schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt.
De directie is o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het
Rijksvastgoedbedrijf door (her)ontwikkeling, transformatie en transacties. Het realiseren van
nieuw- en verbouwprojecten en het inkopen van alle producten, werken en diensten voor het
gehele Rijksvastgoedbedrijf. De belangrijkste instrumenten zijn: het verrichten van een
omvangrijke verkoopopgave van vastgoed; het contracteren van alle gebruik van vastgoed door de
rijksoverheid; het genereren van inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed door het afsluiten
van (bijzondere) contracten zoals erfpacht/pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer.

Afdeling & team
Binnen de directie T&P is de sectie Rijkskantoren 1 onderdeel van de afdeling projecten 1. De
sectie voert vastgoedprojecten uit aan Rijkskantoren van het Rijksvastgoedbedrijf
die door de diverse diensten van het Rijk gebruikt worden. Daarnaast worden vastgoedprojecten uitgevoerd op bijzondere locaties, zoals controle faciliteiten voor de Douane, Marechaussee (in samenwerking met de sectie Defensie 1) en andere inspectiediensten.

Project
Het project waar de kandidaat beoogd te worden ingezet betreft een vastgoedprogramma in het kader van de Brexit. Dit programma gaat voor de Douane en andere Rijksdiensten (huisvestings)faciliteiten verzorgen voor hun primaire processen op diverse locaties in Nederland.
Inzet op andere projecten kan tot de mogelijkheden behoren.

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het projectmanagement, waaronder ook projectbeheersing en omgevingsmanagement gedurende de voorbereidings-, aanbestedings- en/of realisatiefase van een of meerdere vastgoedprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast ben je als 2e projectmanager de achtervang en klankbord voor de Integraal Project Verantwoordelijke (IPV-er).
Als projectleider met de rol als omgevingsmanager onderhoud je de contacten met interne en
externe stakeholders die directe en indirecte invloed hebben op het projectresultaat. Daarbij ligt
het accent van de werkzaamheden niet op functionele aansturing, maar op de inhoudelijke
coördinatie. In deze rol ben je integraal onderdeel van het IPV-team, dat bestaat uit een
samenwerkingsverband van de rollen projectmanager, technisch manager, contractmanager en
manager projectbeheersing. Het IPV-team zorgt in een gedeelde verantwoordelijkheid voor de
aansturing van het project op alle gebieden.
Als projectleider geef je leiding aan multidisciplinair ingerichte teams van professionals (zowel
interne collega’s als extern ingehuurde specialisten) en realiseer je samen met hen diverse
projecten in het kader van nieuwbouw, renovatie en/of instandhouding. Daarbij ligt het accent van
de werkzaamheden niet op functionele aansturing, maar op de inhoudelijke coördinatie. Daarnaast
maakt de voorbereiding, aanbesteding en realisatie deel uit van je takenpakket. Over de voortgang
en de resultaten van de aan jouw portefeuille behorende projecten leg je periodiek verantwoording
af aan het sectiehoofd van het Rijksvastgoedbedrijf.
Je voert, in overleg met het programma- en projectmanagementteam, zelfstandig overleg met de
behoeftesteller/budgethouder, gebruikers, de gebouweigenaar en overige stakeholders. Tevens
initieer en bewaak je de marktbenadering (aanbesteding). Je wordt hierbij ondersteund door
collega’s van de afdeling Inkoop. Na realisatie van het project draag je het project over aan de
beheersorganisatie. De projecten worden door heel Nederland uitgevoerd.

Competenties
De aangeboden kandidaat bezit de competenties:
 Aansturen organisatie
 Bestuurssensitiviteit
 Creativiteit
 Motiveren
 Netwerken
 Omgevingsbewustzijn
 Plannen en organiseren
 Resultaatgerichtheid

Eisen & wensen
Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op diverse wensen. In de aanbieding van de kandidaten moeten eisen en wensen plus de mate waarin hieraan voldaan wordt expliciet benoemd worden.

 • Kandidaat beschikt over een diploma op hbo-niveau op het gebied van bouw, vastgoed, techniek of projectmanagement.
 • Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode.
 • Kandidaat beschikt over kennis van:
  - Kennis hebben van de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2016.
  - Kennis hebben van en ervaring hebben met geïntegreerde contracten (UAV-gc) al dan niet uitgevoerd door derden.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van
  - Utiliteitsbouw, hieronder wordt in dit verband niet verstaan een loods, fabriekshal of woningbouw.
  - Projectmanagement uitgevoerd van projecten waarbij:
  a) beveiligingseisen bestonden, waarbij sprake was van verschillende te scheiden verkeerstromen en ordening van bijbehorende functies (zonering in- en om gebouwen);
  b) afstemming over ICT-zaken uitgevoerd door andere partijen van belang is geweest;
  c) afstemming met de (toekomstige) beheerorganisatie over in te passen voorzieningen (bijvoorbeeld catering, specifiek meubilair e.d.) aan de orde is geweest.
  - Projectmanagement van alle projectfasen van initiatieffase tot en met de oplevering van de realisatiefase van projecten in het kader van nieuw- of verbouw.
  - Omgevingsmanagement.
  - Toepassen van risicomanagement.
  - Ervaring met de herinrichting/renovatie van een (kantoor)gebouw dat (deels) in gebruik blijft.
 • Kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden. Dit dient middels concrete voorbeelden duidelijk te blijken uit de aanbieding, de motivatie en tijdens het sollicitatiegesprek.
 • Het uurtarief van de kandidaat is niet hoger dan € 88,-

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten