Senior medewerker Vastgoed en Infrastructuur.

Standplaats:
Den Haag
Startdatum:
01.12.2018
Einddatum:
30.11.2019
Maximaal tarief:
€ 95.00
Uren per week:
36

AevesBenefit is voor het Rijksvastgoedbedrijf op zoek naar een Senior medewerker vastgoed en infrastructuur.

Opdrachtgever 
Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan uit een fusie van de Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de directie Rijksvastgoed en de Rijksgebouwendienst. De komende jaren worden de bedrijfsspecifieke processen en applicaties geharmoniseerd in het programma Harmonisatie Applicaties en RijksvastgoedProcessen (HARP). Het doel hiervan is om voor het Rijksvastgoedbedrijf een processtructuur in te richten die integraal ondersteund wordt met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht vanuit de situatie met drie afzonderlijke proces- en applicatielandschappen. Tevens brengt het Rijksvastgoedbedrijf momenteel de dienstverlening voor de generieke ICT (Digitale Werkplek Rijk en hosting van de technische infrastructuur) onder bij SSC-ICT Haaglanden.

Directie 
De directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement (P&P) van het Rijksvastgoedbedrijf is per direct op zoek naar een enthousiaste coördinator die zorg draagt voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen het RVB.
De direcie P&P verbindt departementen, beleidsmakers, vastgoedhoudende diensten, medeoverheden en maatschappelijke organisaties met het Rijksvastgoedbedrijf op strategisch niveau. De vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf is daarbij leidend.

Afdeling 
Binnen het Rijksvastgoedbedrijf vormt informatievoorziening een belangrijk onderdeel van de organisatie. De bedrijfsprocesarchitectuur en de daarbij behorende integrale informatievoorziening vormt het zenuwstelsel voor een slagvaardig, efficiënt en innoverend Rijksvastgoedbedrijf. Binnen het Rijksvastgoedbedrijf is de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM) verantwoordelijk voor:

 • Het bepalen en vaststellen van het informatiebeleid/informatiestrategie.
 • Het adviseren en begeleiden bij het vaststellen van de processen.
 • Het ontwikkelen van de informatiearchitectuur en het informatiemodel.
 • Verantwoordelijk voor de integrale beveiliging en privacy.
 • Het ophalen, bewerken en leveren van kaders voor het RVB. Hoe zien ze er uit, hoe goed zijn ze omschreven en hoe uitvoerbaar zijn ze?
 • Het adviseren over de juiste managementinformatie om te sturen en te verantwoorden, in nauwe samenspraak met de andere directies.

Naast interne bedrijfsprocessen en informatiebehoefte werkt het Rijksvastgoedbedrijf in een procesketen die in strategisch opzicht gerelateerd is aan de vastgoedportefeuille. Ook op tactisch en operationeel niveau wordt informatie gedeeld met beleidsmakers, andere diensten, gebruikers en leveranciers. Hiervoor verzorgt de afdeling PIM de ontwikkeling van informatiebeleid in brede zin. Het werk van de afdeling PIM speelt zich af aan de vraagzijde van de informatiebehoefte. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling ICT van de directie Bestuur en Bedrijfsvoering, waar de aanbodzijde van informatievoorzieningen wordt geborgd, al dan niet door regievoering op ICTdienstverleners. Tot slot zorgt de afdeling voor inhoudelijke verantwoording en vertegenwoordiging naar het kerndepartement.

Project 
Binnen het RVB wordt een project opgestart met als doel het RVB AVG compliant te maken. Dit betekent dat op basis van de reeds geïnventariseerde risico’s maatregelen worden geïmplementeerd en geborgd om deze risico’s weg te nemen. Het project heeft tot resultaat dat het RVB werkt in overeenstemming met de AVG. Maatregelen kunnen genomen worden door processen of systemen aan te passen. Daarnaast is onderdeel van het project het vergroten van de privacy awareness; hoe ga ik om met de AVG binnen mijn dagelijkse werkzaamheden. Ook is het verder uitwerken van de datalek procedure, het inregelen van het RVB privacy loket en het inbedden van de AVG in de jaarplancyclus onderdeel van het project.

Opdrachtomschrijving 
De coördinator heeft een sturende en coördinerende rol in de communicatie met de organisatie. Afstemming en de opvolging van de te nemen maatregelen worden afgestemd met de procesen/of de systeemeigenaren. Procesanalisten en Functioneel beheer bieden ondersteuning in hun rol als adviseur en partner bij het doorvoeren van wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de lijn om zorg te dragen voor de implementatie van de wijzigingen. De coördinator biedt bij de implementatie begeleiding en ondersteuning, en ziet erop toe dat wijzigingen worden doorgevoerd. Het betrekken van verandermanagers is hierbij van belang. De coördinator legt hiërarchisch verantwoording af aan Hoofd Proces en Informatie Management (PIM). De organisatorische plaatsing van deze functie is binnen de directie P&P de afdeling PIM, binnen het team Integrale beveiliging en privacy, waar de CISO de teamcoördinator is.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De coördinator draagt zorg voor het realiseren en implementeren van organisatiebrede AVG maatregelen, zoals het verder invoeren van de datalek procedure, RVB privacy loket voor de verwerking van meldingen en de borging ervan in de jaarplancyclus.
 • De coördinator draagt zorg voor het AVG compliant werken binnen de organisatie door het vergroten van de awareness onder medewerkers, het laten aanpassen van processen en systemen, als ook het realiseren dat medewerkers met de aanpassingen kunnen werken.
 • De coördinator draagt bij aan het inzichtelijk maken van de te ondernemen activiteiten en de rapportage hierover. Eveneens als het voorbereiden van stukken voor besluitvormende gremia.

Opdrachteisen

 • Afgeronde opleiding op HBO/WO niveau in de richting van projectmanagement.
 • Ervaring als coördinator in de implementatie van nieuwe wetgeving.
 • Affiniteit met het onderwerp privacy en gegevensbescherming.
 • Aantoonbare ervaring met veranderkundige trajecten en het betrekken van doelgroepen.
 • Kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een pré. En daarbij de vertaling kunnen maken naar de ‘geest’ van de wet, ipv de ‘letter’.
 • Affiniteit met vastgoed is een eis.

Competenties

 • Schakelt flexibel tussen mensen/projecten en anticipeert snel en adequaat op veranderende omstandigheden.
 • Goed kunnen prioriteren, maken en bewaken van tijdplanning.
 • Kennis van de bedrijfsprocessen, de bestuurlijke organisatie en automatisering.
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden; doortastend.
 • Juiste balans van flexibiliteit en vasthoudendheid; resultaatgericht.
 • Kan zowel zelfstandig en in teamverband opereren; aandacht voor details.
 • Sterk analytisch en denkvermogen; initiatiefrijk.
 • Juiste combinatie van inhoudelijke kwaliteit en procesoriëntatie; goede omgang met belangenconflicten, gevoel voor politiek.

De volgende competenties uit het Functiegebouw Rijk zijn van toepassing:
• Klantgerichtheid; • Analyseren; • Resultaatgericht; • Samenwerken; • Omgevingsbewustzijn; • Plannen en organiseren; • Voortgangscontrole; • Zelfontwikkeling. • Creativiteit • Helicopterview • Netwerk

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten