Veiligheidsdeskundige

Standplaats:
Utrecht
Startdatum:
15.12.2018
Einddatum:
19.03.2015
Uren per week:
32

AevesBenefit is voor het Ministerie van Defensie op zoek naar een Veiligheidsdeskundige.

Ministerie van Defensie
Het Ministerie van Defensie wordt gevormd door het kerndepartement (de zogeheten Bestuursstaf), het Commando DienstenCentra, de Defensie Materieel Organisatie en de Operationele Commando’s: Commando Landstrijdkrachten, Commando Luchtstrijdkrachten, Commando Zeestrijdkrachten en Koninklijke Marechaussee. Bij het Ministerie van Defensie (Opdrachtgever) werken in totaal ongeveer 58.000 personen, waarvan 42.000 militairen.
Voor meer informatie over de Defensie organisatie kunt u de website www.mindef.nl raadplegen.
Defensie Ondersteuningscommando
Het Defensie Ondersteuningscommando draagt zorg voor de levering van de ondersteunende diensten aan de krijgsmacht, is wereldwijd actief en voorziet 24/7 in randvoorwaarden en faciliteiten, zodat defensieonderdelen zich kunnen concentreren op hun kerntaken. De DOSCO-ers zorgen voor betrouwbare ondersteuning. Aan defensie-collega’s en hun eenheden. Communiceren is daarbij cruciaal. Daarom vertellen zij duidelijk wat op welk moment van hen mag worden verwacht. En hierover maken zij afspraken met elkaar. Van de voortgang en tussentijdse wijzigingen houden we elkaar op de hoogte. Dat maakt ons een betrouwbare partner. Door samenwerking krijgen we meer kennis van elkaar, onderling begrip voor elkaar en meer
vertrouwen in elkaar. Onze ondersteuning draait om de defensiecollega. Door actief de samenwerking te zoeken met de collega’s van de andere defensieonderdelen begrijpen wij beter wat ervan ons nodig is. En de defensiecollega begrijpt beter wat hij van ons mag verwachten.
Ook binnen het DOSCO zoeken we meer dan voorheen de samenwerking. Daardoor krijgen we meer coördinatie in onze ondersteuning. Met als resultaat dat onze processen vereenvoudigd en versneld kunnen worden.

De DOSCO-ers krijgen meer ruimte voor het vergroten van hun vakmanschap. De vakman verdient vervolgens ook de ruimte om meer zelfstandig te kunnen ondersteunen. Door hen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden te geven en aanvraagprocedures te vereenvoudigen. Daarom
investeert het DOSCO in de ontwikkeling van zijn medewerkers. Onder ander door het aanbieden van trainingen hostmanship. Uiteraard moet de vakman de geboden ruimte gebruiken. Zelf initiatief nemen voor verbeteringen, proactief met ideeën komen.

Functieomgeving 
De werkzaamheden worden verricht binnen de Divisie Facilitair Logistiek en Beveiliging(DFL&B) die ressorteert onder het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De Divisie Facilitair Logistiek en Beveiliging bestaat uit een Staf die uiteenvalt in de Commandogroep en de Interne Ondersteuning Groep (IOG). Verder bestaat de divisie uit de volgende directies:

 • Facilitair die bestaat uit de Dienstencentra: Catering (Paresto), Facilitair Bedrijf Defensie(FBD) en Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD).
 • Logistiek die bestaat uit de Dienstencentra: Transport (DVVO), Media Centrum Defensie (MCD), Financieel Administratie en Beheer Kantoor (FABK), Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS), Koninklijk Tehuis voor Oud-militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB).
 • Vraag en Aanbodmanagement (VAM).

De Divisie Facilitair Logistiek en Beveiliging is een professionele organisatie die waar en wanneer nodig facilitaire en logistieke diensten verleent aan haar opdrachtgevers binnen en (na toestemming) ook buiten Defensie. Wij werken op een opdrachtgevergerichte, kostenbewuste, betrouwbare, flexibele en transparante wijze.

De afdeling IOG bestaat uit de secties Facility Management, Materieelbeheer en Logistiek, Informatiemanagement en Managementondersteuning.

De sectie Facility Management waarborgt de discipline Facilitair Management binnen Defensie, DOSCO en de divisie Facilitair en Logistiek door het uitbrengen van adviezen, projectbegeleiding, Demandmanagement, behoeftestellingen, het doen van voorstellen tot proces en systeeminrichting en conceptbeheersing en het invullen van de werkgeversverantwoordelijkheid C- DFL&B op de gebieden Veiligheid, Arbeidsomstandigheden en Milieu. Hoofdtaken van de afdeling zijn het uitvoeren van het Procesmodelhouderschap Facilitair Defensie, het leveren van expertise en het bijdrage aan ontwikkeling op het vakgebied binnen DOSCO en DFL&B, het voeren van het Huisvestingsmanagement DOSCO, het voeren van Veiligheidsmanagement voor DFL&B en het invullen van de Demand manager/behoeftestellingsrol DOSCO en DFL&B. Bureau A&M bestaat uit 1 Senior, 2 medewerkers en 2 junior medewerkers.

Functionaris is belast met het ondersteunen van het management, het fungeren als contactpersoon, het ontwikkelen van uitvoeringskaders op het gebied van Arbo en Milieu, het leveren van praktische diensten, het plannen en het organiseren en (laten) uitvoeren van audits.

Werkzaamheden

 1.  Ondersteunt en adviseert de Senior Medewerker A&M en het Dienstencentra (DC) management t.a.v. Arbo-, Veiligheid- en Milieu aspecten door:
 • het adviseren en ondersteunen van de Senior Medewerker Arbo & Milieu bij het opstellen van delen van jaarplannen,
 • verslagen, programma¿s en -rapportages specifiek ten aanzien van Arbo, Veiligheiden Milieu aspecten;
 • het informeren en voorlichten van de DC -en over wettelijke verplichtingen, defensie beleid en regelgeving, geldende normen & eisen en het doen van gerichte voorstellen om deze Arbo, - veiligheid- en milieu aspecten te borgen in de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • het monitoren van ontwikkelingen binnen bedrijven en signaleren van potentiële risico's in relatie tot Arbo-, veiligheid- en milieu aspecten aan de Sr Medewerker Arbo & Milieu - het monitoren van ontwikkelingen in het aandachtsgebied Arbo & Milieu, het inventariseren en signaleren van mogelijke implicaties/effecten voor de processen in de DC
 • het op verzoek van de Senior Medewerker Arbo & Milieu uitvoeren van incidentele controles bij de decentrale bedrijven en/of dienstencentra op correcte naleving van gesteld veiligheid- arbo- en milieubeleid;
 • Het ondersteunen van de EAC's in de dienstencentra bij het opstellen, actualiseren en afstemmen van bedrijfsnoodplannen en het toezien op de naleving hiervan;
 1. Fungeert als contactpersoon/ liaison voor DFL&B op het vakgebied van arbo- veiligheid- en milieu, door:
 • het beantwoorden van allerlei Arbo,- veiligheid- en milieu gerelateerde vragen en vraagstukken;
 • het optreden als liaison/intermediair tussen management van de DFL&B en externen ( wetshandhavers, deskundigen enz.) door het leveren van input;
 • het organiseren en verzorgen van voorlichtingen over arbeidsrisico's, beroepsrisico's, enz;
 • het uitvoeren en/of coördineren van onderzoek en benodigde (vervolg)acties in het geval van commandantenmeldingen als gevolg van opgetreden incidenten, onveilige situaties en ongevallen binnen de DFL&B;
 • het in samenwerking met het CEAG doen van voorstellen op het gebied van werkplekken en aanpak van werkzaamheden;
 • het vertegenwoordigen van de DFL&B in een hen toegewezen dienstencentrum in overlegvormen en werkverbanden binnen en buiten de DFL&B inclusief de daarbij behorende werkgroepen.
 1.  Ontwikkelt uitvoeringskaders op het gebied van milieu binnen de DFL&B, door;
 • het coördineren en faciliteren van de Arbo & Milieu uitvoeringsorganisatie van de DFL&B;
 • het zorg dragen voor inbedding van Arbo,- veiligheid en milieu aspecten en het milieuzorgsysteem in de bedrijfsvoering van de DFL&B;
 • het interpreteren van de gegevens uit interne controles en interne en externe audits met betrekking tot de werking van het integrale zorgsysteem en de verdere integratie van Arbo- veiligheid- en milieuzaken binnen de DFL&B;
 • het ondersteunen van de Senior Adviseur A&M bij het opstellen van en zorg dragen voor implementatie van uitvoeringskaders voor de DC op het gebied van Arbo en Milieu en het monitoren van de uitvoering hiervan
 1. Levert praktische diensten en ondersteuning door:
 • het uitvoeren van periodieke risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) inclusief het doen van praktische voorstellen ten aanzien van een plan van aanpak;
 • het mede bewaken dat voorgenomen actiepunten die voortvloeien uit de RI&E (o.b.v. geconstateerde mankementen) worden uitgevoerd/gerealiseerd.
 1. Het plannen, organiseren en (laten) uitvoeren van audits aangaande de werking van het Arbo & Milieu zorgsysteem van de DFL&B door;
 • het maken van een meerjaren audit planning gericht op de werking van elementen uit het integrale zorgsysteem;
 • het maken van een jaarplan voor de uitvoering van in- en externe audits in overleg met de uitvoerende auditors;
 • het organiseren van en toezien op de uitvoering van de audits;
 • het (laten) maken van voorbereidingsdocumenten ten behoeve van die audits.

Kennis, vaardigheden en inzicht

 • Algemeen theoretische, praktisch gerichte kennis van het vakgebied;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving en het centraal vastgestelde beleid en de uitvoering daarvan
 • Binnen Defensie en binnen het eigen defensieonderdeel in het bijzonder.
 • Vaardig in het uitvoeren van risicoanalyses en het adviseren t.a.v. audits.
 • Vaardig in het onderzoeken en analyseren van voorvallen en ongevallen.
 • Vaardig in het adviseren, voorlichten en onderricht geven.
 • Vaardig in het uitvoeren van audits.
 • Vaardig in het kunnen overtuigen van gemeenschappelijke belangen. 
 • Vaardig in het opstellen van orders, nota's en memoranda.

Functie eisen
Kennis/Opleidingseisen:
Vaktechnisch algemeen : HBO opleiding op gebied van Arbo & Milieu
Vaktechnisch specialistisch : Hoge veiligheidskunde.
Aanvullend vakgebonden : Voorvalonderzoek
: Masterclass veiligheidsmanagement
: Veiligheidsadviseur ADR
: Adviesvaardigheden (rapporteren, gespreks-/interviewtechnieken)

Ervaringseisen:

 • Ruime ervaring binnen het vakgebied Arbo en milieu bij voorkeur in een facilitaire/logistieke werkomgeving
 • Ervaring in een adviserende functie
 • Talenkennis eisen: - Nederlands : Goed
 • Competenties: - Organisatiegericht/ Klantgericht; - Communiceren; - Analyseren; - Resultaatgericht; - Zelfstandigheid.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten